UWAGA! Strona korzysta z plików cookies przy statystykach i logowaniu. Pliki te pomagają w funkcjonowaniu strony. "Ciasteczka", których używamy są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na Twój komputer. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Polityka prywatności
 
O KONKURSIE REGULAMIN NAGRODY TERMINARZ ZDJĘCIA PARTNERZY FAQ POLITYKA PRYWATNOŚCI KONTAKT  
 
REGULAMIN
Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu fotograficznego
"Las kocha nas"

1. ORGANIZATOR I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Las kocha nas" zwanego dalej ,,Konkursem'' jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie (01-016), Al. Solidarności 104, zwana dalej ,,Organizatorem''.

1.2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwanymi Uczestnikami). Uczestnikiem Konkursu może zostać student posiadający ważną legitymacje w dniu przesłania pracy.

1.3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich rodziny.

1.4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie przez Uczestnika jednego zdjęcia oraz zgłoszenia konkursowego (szczegóły w pkt 3.1).

1.5. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Udział w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.

1.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) materiały, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych;

b) podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.

1.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny.


2. TEMAT KONKURSU
Tematem Konkursu jest pokazanie jak wiele funkcji spełnia ekosystem leśny jako źródło zrównoważonej energii. Bogactwo dóbr natury pozyskiwanych z lasu kojarzone jest z surowcami - źródłem opału /drewno, węgiel/ lub pożywienia. Jednakże energia lasu przejawia się również w zależnościach między stworzeniami żyjącymi w gęstym listowiu, gdzie przez cały czas trwa nieustający obieg życia np. rozkładające się resztki organiczne są źródłem składników pokarmowych dla rosnących roślin i zwierząt. Nie należy zapominać o życiodajnej sile Słońca, którego energia pomaga zamienić roślinom martwą materię składników mineralnych w żywą tkankę roślinną. Las jest również dla człowieka źródłem inspiracji w kopiowaniu konstrukcji i wymyślnych systemów stosowanych przez przyrodę, których naśladowanie tworzy najciekawsze wynalazki.
Fotografia może więc przedstawiać: las jako źródło pożywienia, las jako źródło surowca (drewno), las jako źródło przemiany materii z martwej w ożywioną, las jako źródło inspiracji technicznej, intelektualnej, artystycznej itp. Fotografia może również przedstawiać sytuacje negatywne np. rabunkowe wykorzystywanie leśnych dóbr natury czy też niekontrolowane pożary w lesie.


3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:

3.1.1. zarejestrować się na portalu www.laskochanas.pl podając swoje:

a) imię

b) nazwisko

c) nick (określenie identyfikujące Uczestnika, zachowujące jego anonimowość np. Poziomka001

d) adres zamieszkania w tym: ulicę, numer mieszkania, kod pocztowy oraz miasto

f) telefon kontaktowy

g) adres email, na który zostanie wysłany formularz zgłoszeniowy (patrz pkt. 3.2)

h) tytuł zdjęcia

i) opis zdjęcia (do max. 600 znaków wraz ze spacją) odnoszący się do jego treści i przesłania

3.1.2. dołączyć zdjęcie o następujących parametrach:

a) fotografia ma być w formacie JPG (wymiar minimum 2300 pikseli - krótszy bok)

b) rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 8 MB

3.2. Po zatwierdzeniu swoich danych i przesłaniu zdjęcia następuje zakończenie procesu rejestracji. Organizator zaznacza, iż fotografia, która zostanie zakwalifikowana przez zespół Sędziowski, zostanie opublikowana na portalu Konkursu na początku następnego miesiąca w stosunku do daty nadesłania do Organizatora fotografii.

3.3. Dopuszczalna jest ingerencja komputerowa w wygląd zdjęć jedynie w zakresie działań odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej - polegających na: kadrowaniu, rozjaśnianiu, kontrastowaniu, redukcji koloru, wypalaniu, poszerzeniu tonalności, wyostrzeniu, redukcji szumu. Wszelkie inne zmiany - opracowania, fotomontaż są niedopuszczalne.

3.4. Do Konkursu nie zostaną dopuszczone fotografie, które:

a) naruszają prawo obowiązujące w Polsce,

b) naruszają prawa i uczucia osób trzecich,

c) zawierają treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. fotografie zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy),

d) zawierają wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym,

e) zawierają treści o charakterze komercyjnym (reklamy),

f) nie spełniają podstawowych wymagań technicznych lub podstawowych wymagań artystycznych,

g) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

3.5. Prace złożone na Konkurs nie podlegają zwrotowi.


4. PRZEBIEG KONKURSU

4.1. Konkurs trwa od 17.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

4.2. Zdjęcia mogą być nadsyłane od momentu ogłoszenia do 31.10.2012 r. do godziny 16:00 (prace oraz formularze zgłoszeniowe dostarczone po tym terminie do Organizatora nie będą brane pod uwagę w Konkursie).

4.3. Zdjęcia będą miały prawo ubiegać się o nagrody:

a) w Głosowaniu Finałowym:

  • trzy Nagrody Główne przyznawane przez Zespół Sędziowski;
  • Nagrodę Publiczności przyznawaną przez internautów.

b) w głosowaniach miesięcznych - o Tytuł Zdjęcia Miesiąca - dotyczy to zdjęć, które zostaną nadesłane na Konkurs do końca czerwca, lipca, sierpnia, września oraz października.

4.4. Procedura wyboru zdjęć do Etapu Finałowego:

  • Na koniec miesiąca czerwca, lipca, sierpnia, września i października 2012 Zespół Sędziowski będzie kwalifikował maksymalnie do 50 zdjęć do Etapu Finałowego. Zakwalifikowane zdjęcia będzie można zobaczyć na portalu www.laskochanas.pl do 4 lipca, 4 sierpnia, 4 września, 4 października i 4 listopada. Pulę finałową stanowić więc będzie maksymalnie 250 zdjęć.
  • Od 4 do 31 grudnia 2012 r. spośród zdjęć zakwalifikowanych do Etapu Finałowego Zespół Sędziowski wybierze nominowanych do trzech Nagród Głównych, a internauci w głosowaniu internetowym wybiorą nominowane zdjęcie do Nagrody Publiczności.

4.5. Procedura wyboru Zdjęcia Miesiąca:

  • Zdjęcia wybrane przez Zespół Sędziowski na koniec każdego miesiąca będą poddane pod głosowanie internautów. Internauci będą mieli ok. miesiąca czasu na oddanie głosu.
  • Internauta może głosować raz w miesiącu, jednorazowo wybierając trzy zdjęcia po zalogowaniu się w panelu konkursowym. Internauta musi oddać 3 głosy na raz, inaczej będą one nie ważne.
  • Autorzy 3 zdjęć, które otrzymały największą ilość głosów w danym miesiącu otrzymują w nagrodę wydawnictwa albumowe.

4.6. Terminarz głosowania internautów


a) Zdjęcie Miesiąca
miesiącTermin dostarczenia zdjęcia do OrganizatoraUmieszczenie do 50 najlepszych zdjęć co miesiąc na stronie konkursu (wybranych przez Zespól Sędziowski)Termin głosowania internautówOgłoszenie wyników głosowania internautów
maj -
czerwiec
maj -
30 czerwca
4 lipca4 lipca - 3 sierpnia4 sierpnia
lipiec1-31 lipca4 sierpnia4 sierpnia - 3 września4 września
sierpień1-31 sierpnia4 września4 września - 3 października4 października
wrzesień1-30 września4 października4 października - 3 listopada4 listopada
październik1-31 października4 listopada4 listopada - 3 grudnia4 grudnia

b) Głosowanie finałowe
miesiącUmieszczenie do 250 najlepszych zdjęć na stronie konkursu (wybranych przez Zespól Sędziowski na koniec czerwca, lipca, sierpnia, września, października)Termin głosowania internautówOgłoszenie wyników głosowania internautów
grudzień4 grudnia4 grudnia - 31 grudniapo 31 grudnia

4.7. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona po 31 grudnia na stronie internetowej, a nagrodzone osoby zostaną powiadomione mailowo o wygranej oraz zaproszone na Galę Finałową, która odbędzie się na początku 2013 roku.

4.8. Nagrodzone prace (w Etapie Finałowym) zostaną zaprezentowane na Gali Finałowej podsumowującej Konkurs.


5. NAGRODY

5.1. Ocena nadesłanych prac dokonywana będzie przez Zespół Sędziowski powołany przez Organizatora.

5.2. Zespół Sędziowski biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną prac przyzna trzy Nagrody Główne, a internauci wybiorą laureata Nagrody Publiczności oraz wybierać będą co miesiąc (lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad) prace do tytułu Zdjęcia Miesiąca.

5.3. Zespół Sędziowski może, jeżeli uzna to za zasadne, przyznać dodatkowe wyróżnienia.

5.4. Szczegółowe dane na temat wartości nagród przedstawione zostały na podstronie Nagrody.

5.5. Organizator ma prawo do innego podziału nagród w Konkursie.

5.6. Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

5.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady nagrody ani nie udziela gwarancji jej jakości. Wszelkie reklamacje dotyczące nagrody należy zgłaszać do jej producenta lub sprzedawcy.

5.8. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.


6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

6.1. Ogłoszenie wyników oraz miejsce prezentacji nagrodzonych prac zostanie opublikowane na stronie internetowej Konkursu www.laskochanas.pl

6.2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną po 31 grudnia 2012 powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie.

6.3. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto, Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

6.4. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i do ich poprawiania.


7. PRAWA AUTORSKIE

7.1. Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że przysługują im wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz prawa pokrewne do zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, w tym Uczestnicy, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.

7.2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnicy są zobowiązani uzyskać zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.

7.3. Uczestnicy upoważniają nieodpłatnie Organizatora do korzystania (w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie) w dowolnym celu, a w szczególności choć niewyłącznie w wydawnictwach i pozostałych mediach Organizatora, w zakresie wszystkich pól eksploatacji obejmujących w szczególności:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub podobną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości i zwielokrotnienie plastyczne, fotograficzne, w formie zapisu cyfrowego, niezależne od standardu, systemu lub formatu;

b) wprowadzenie do pamięci komputera;

c) nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, nie wyłączając nośników cyfrowych i/lub optycznych, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć, a także innego ich używania zgodnie z postanowieniami Regulaminu;

d) wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie i dzierżawa, najem, użyczenie, elektroniczne udostępnienie na zamówienie egzemplarzy oraz ich kopii, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internetowej, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie;

e) przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach obrazu;

f) wykorzystanie do celów marketingowych i/lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, product placement, public relations, promocji sprzedaży Organizatora;

g) inne przypadki rozpowszechniania zdjeć, w tym wyświetlanie zdjęć i ich utrwaleń, dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.

7.4. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestników zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora.

7.5. Uczestnicy wyrażają zgodę na oznaczenie autorstwa zdjęć rozpowszechnianych zgodnie z niniejszym Regulaminem.

7.6. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie następujących danych: imię, nazwisko, przy czym wyraża również zgodę na korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności jego publiczne udostępnianie anonimowo, w celach marketingowych związanych z ofertami i komunikacją Organizatora.

7.7. Ponadto Uczestnicy zrzekają się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.

7.8. Uczestnicy Konkursu dodatkowo zapewniają, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnicy pokryją koszty i zapłacą odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.

7.9. Upoważnienia opisane w ust. 7 niniejszego Regulaminu są nieograniczone czasowo i terytorialnie i obejmują prawo do udzielenia sublicencji.


8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej Konkursu www.laskochanas.pl

8.2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@laskochanas.pl

8.3. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

8.4. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

8.5. Organizator zastrzega sobie wprowadzenie zmian do niniejszego Regulaminu w czasie trwania Konkursu.


Do pobrania:
- regulamin
ARTYKUŁY
1 2
Lasy pełne energii
Wyobraźmy sobie pogodny poranek wczesnej wiosny w bukowym lesie. Między gołymi jeszcze gałęziami przesącza się słońce i plamy światła jak ... więcej»
Drzewa i dzuple
ScienceDaily (16 czerwca, 2011) - Stare drzewa muszą być chronione żeby ocalić dziuple ponad 1000 rożnych ptaków i ssaków, pokazują nowe ... więcej»
Naturalne zalesianie w Południowych Pirenejach sprzyja Orchideom
ScienceDaily (3 grudnia, 2010) - Trzynasto-letnie badania były kluczowe do zrozumienia jak i dlaczego gatunek orchidei (Cypripedium ... więcej»
Lasy dla nas my dla lasów
Kiedy mamy wymienić największe naturalne bogactwo Polski – założę się, że większości pytanych najpierw przyszedłby na myśl węgiel, ... więcej»
Pokrywa leśna w Delhi wzrasta do 20,2 procent
Nowe Delhi, 2 Sierpnia: Urząd ogłosił że pokrywa leśna w Delhi wzrosła do 20,20% (299,58 km kwadratowych) terenu geograficznego określonego ... więcej»
CIEKAWOSTKI
Jeden hektar lasu absorbuje 6 ton dwutlenku węgla i wytwarza 4 tony tlenu. Podana ilość tlenu może zaspokoić roczne potrzeby 44 osób.
Gleba leśna jest w stanie przyjąć do 200 litrów wody na metr kwadratowy, a jej 10 centymetrowa wierzchnia warstwa może zmagazynować do 50 litrów wody opadowej.
Drzewa liściaste oddają w procesie parowania od 30 do 60% objętości wody pochodzącej z opadów, natomiast drzewa iglaste oddają 50%. Właśnie z tego powodu mikroklimat leśny charakteryzuje się większą wilgotnością oraz inną temperaturą niż sąsiadujące z nimi obszary nieleśne.
Torfy posiadają bardzo dużą zdolność retencyjną. W tofrowisku niskim woda wypełnia 80-90% objętości, 87-93% wody jest w torfowisku przejściowym, a 90-95% w torfowisku wysokim.
W ciagu 50 lat, drzewo generuje równowartość 85 000 złotych tlenu, 170 000 złotych oczyszczania powietrza, cyrkuluje równowartość 100 000 złotych wody, i zapobiega 85 000 złotych erozji gleby.
www.aktywniepozdrowie.pl
www.fundacjabos.pl
PATRONI: | | |
PARTNERZY: